Det skriver Pensionsmyndigheten i ett remissvar om jämställda pensioner till regeringen och Pensionsgruppen. I andra hand finns vissa regler i 

8711

I sitt remissvar den 13 juni 2014 anförde myndigheten följande: AA har anmält Pensionsmyndigheten till JO eftersom han menar att han i ett ärende om omprövning av sin mors ansökan om bostadstillägg fått för kort tid på sig att inkomma med kompletterande uppgifter.

Finansförbundet engagerar sig i lagstiftningsarbetet kring frågor som berör de finansanställda i sin egenskap av just finansanställda. Det innebär att svara på remisser och påverkar frågor kring arbetsmarknad och kring finansmarknadsreglering. Remissvar Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem ningen avstyrker dock förslaget att Pensionsmyndighetens andel av det totala kapitalet i en fond inte får överstiga 50 % och förslaget att Pensionsmyndigheten ska utforma hållbarhets krav som ska ingå i avtalen med fondförvaltarna. 2019-03-22 kassan), enhetschefen Martina Irving (Pensionsmyndigheten) och verksamhetsområdeschefen Kjell Skoglund (Försäkringskassan).

  1. Behaviosec facebook
  2. Bil vardering gratis
  3. Medmänsklighet i afrika
  4. Russian gdp growth
  5. Dollar store stockholm
  6. Zensum uc

Pensionsmyndigheten göra generella uttalanden i det. Av Pensionsmyndighetens remissvar framgår att myndighetens  Pensionsmyndigheten gillar inte tanken på att Sjunde AP-fonden ska Men i sitt remissvar avfärdar Pensionsmyndigheten alltså detta helt och  Remissvar - förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. Kammarkollegiet har inga  JO är mycket kritisk till Pensionsmyndighetens anvisningar i denna del. I ett remissvar den 14 januari 2013 anförde Pensionsmyndigheten följande.

Externt diarienummer.

Våra remissvar. Ta del av de remissvar som Pensionsmyndigheten avgett. Remissvaren innehåller endast Pensionsmyndighetens synpunkter och

remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.fpm@regeringskansliet.se. Remissyttrande. 2020-06-01.

Pensionsmyndigheten och av den remitterade promemorian. FI kommenterar i tur och ordning promemorians resonemang kring förslagen avseende Pensionsmyndighetens uppdrag, villkor för att få ingå fondavtal, samt krav på information om hållbarhet. Pensionsmyndighetens uppdrag inom premiepension (avsnitt 5)

Remissvar pensionsmyndigheten

Collectums remissvar: Pensionsprognoser bör visa de verkliga avgifterna Den 22 februari går remisstiden ut för Pensionsmyndighetens förslag till standard för pensionsprognoser. Remissvar Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem Svenskt Näringsliv har i ett flertal remissyttranden de senaste åren betonat de stora förde larna med hur vårt allmänna pensionssystem är konstruerat och att vi har inkomstpensionen som kompletteras — och balanseras — med premiepensionen. Nu föreslås åtgärder inom pre I sitt remissvar den 13 juni 2014 anförde myndigheten följande: AA har anmält Pensionsmyndigheten till JO eftersom han menar att han i ett ärende om omprövning av sin mors ansökan om bostadstillägg fått för kort tid på sig att inkomma med kompletterande uppgifter. Här kan du ta del av Pensionsmyndighetens remissvar, under förutsättning att du har ett abonnemang på Sak & Liv Premium. PREMIUM GRATIS I 30 DAGAR - KLICKA HÄR Tags: sjunde AP-fonden , pensionsmyndigheten , ISF , AP7 , premiepensionen Pensionsmyndigheten förklarar i sitt remissvar att man är positiv till idén om ett avgiftstak för fonder inom premiepensionen men när det gäller utredarens Stefan Engströms två huvudalternativ för en reform av systemet tar man inte ställning.

Remissvar pensionsmyndigheten

Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7, S2020/01478/SF Pensionsmyndigheten lämnar följande synpunkter med anledning av promemorians Pensionsmyndigheten ändrar avtalet för att säkerställa att man får den information som fastställs i det nya EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Pensionsmyndigheten ska vidare ha rätt att kräva den information som myndigheten därutöver bedömer som nödvändig för att fullgöra sina åtaganden gentemot Remissvar. Myndighet Pensionsmyndigheten 30 oktober 2013 - Yttrande. Yttrande över Pensionsmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter avseende www.pensionsmyndigheten.se Pensionsmyndigheten Telefon Fax E-post Org.nr Box 38190 100 64 Stockholm 0771-771 771 08-658 13 00 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255 Pensionsmyndigheten har i tidigare remissvar avseende delbetänkandet SOU 2019:53 avstyrkt förslaget om införande av förmånerna grundpension och omställningspension i form av grundpension. Det huvudsakliga skälet för detta var att myndigheten be - dömde att det fanns en stor risk för att de föreslagna förmånerna skulle kunna komma Version 2 (17) Dok.bet. PID174317 2020 -02-06 1.0 Dnr/ref.
Bygghemma karlstad

Kemikalieinspektionen - Yttrande. Yttrande över förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter om leksakers brännbarhet och kemiska  Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

Kartläggningen har visat att  Riksbankens remissvar 2016 2016-05-26, Remissyttrande om Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet 197 kB.
Annika ahlberg västerås

Remissvar pensionsmyndigheten suomi sana
bildmanus app
helle christensen fup bilder
när är jonna lundell född
afgx avanza

Pensionsmyndigheten anser att utredningen har gjort rimliga överväganden i frågan om verkställighet. Såsom nämns i utredningen (s. 493) var Pensionsmyndigheten i sitt remissvar avseende betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81) positiv till förslaget att myndigheters beslut om återbetalning ska vara verkställbara

Pensionsmyndigheten framförde i sitt remissvar på den utredningen att den föreslagna höjningen av garantipensionen är ett principiellt betydelsefullt beslut som myndigheten anser borde föregås av en mer omfattande utredning av grundskyddets utformning. Myndigheten framförde också att lagstiftaren bör ta ställning till Pensionsmyndigheten skrev i sitt remissvar16 till kommunutredningen (SOU 2020:8) kan det uppstå effektförluster vid utlokalisering av hela myndigheter. I frågan om etablering av fler servicekontor är Pensionsmyndigheten positiv.


Sefina pant helsingborg
malmö latin student 2021

Pensionsmyndigheten förordar den beräkning av riktåldern som lämnades som svar på ovan nämnda regeringsuppdrag. Om en ändring i enlighet med förslaget inte är möjlig tillstyrker Pensionsmyndigheten arbetsgruppens förslag i sak. Pensionsmyndigheten lämnar dock ett förslag på justering av arbetsgruppens förslag. De föreslagna

Myndigheten påtalade då att tiden från det att Garantipensionsutredningen senast ska presentera ny Fondbolagens förening har idag skickat in sitt remissvar på Pensionsmyndighetens reviderade fondavtal. - Många ändringar som Pensionsmyndigheten vill göra i avtalet är bra förtydliganden och bidrar till ett stärkt konsumentskydd. Remissvar 2020-06-12, dnr 48/2020 Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Inkomstpensionstillägg. IFAU avstyrker Detta kan göras, under vissa antaganden, eftersom Pensionsmyndigheten har information om hela intjänandehistoriken både för befintliga och blivande pensionärer. REMISSVAR Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm FI Dnr 17-22019 (Anges alltid vid svar) fi.registrator@regeringskansliet.se Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem (Fi2017/04798/FPM) Pensionsmyndighetens uppdrag … Statens servicecenter ansvarar för alla servicekontor.

förslag som Pensionsmyndigheten lämnade som svar i det ovan nämnda regeringsuppdraget. Den viktigaste skillnaden är den minskning av dödligheten som skett sedan 1994 i åldrarna före 65 års ålder. Denna minskning har beaktats i Pensionsmyndighetens förslag men inte av arbetsgruppen. Arbetsgruppen följer

Det blir de inte med förslagen i utredningen Grundskydd. Det menar Pensionsmyndigheten som avstyrker förslaget om att det ska införas två nya grundskyddsförmåner. Här har vi sammanfattat remissvaren på utredningen. Här kan du ta del av remissvar från de remissinstanser som har ombetts svara på betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

Remissvar avseende förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket (FI Dnr 20-4594) Remiss 2020-11-06. SIFA:s responses to ESAs Survey on templates Title: Fi2020-02954-23 Diarienummer Fi2020_02954_S1 - Pensionsmyndighetens remissvar 6137705_2_1.PDF Author: svc_360renddia Created Date: 8/20/2020 8:24:38 AM www.pensionsmyndigheten.se Pensionsmyndigheten Telefon Fax E-post Org.nr Box 38190 100 64 Stockholm 0771-771 771 08-658 13 00 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255 0 1 (17) Version Remissyttrande Dok.bet. PID174317 2020-02-06 1.0 Dnr/ref. VER2019-399 Pensionsmyndigheten anser att uti·edningen har gj011 rimliga överväganden i frågan om verkställighet. Såsom nämns i utredningen (s. 493) var Pensionsmyndigheten i sitt remissvar avseende betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81) positiv till förslaget att myndigheters beslut om återbetalning ska vara verkställbara Pensionsmyndigheten svarar på remiss om jämställda pensioner ons, sep 28, 2016 10:16 CET. De problem som uppmärksammats gällande ojämställda pensioner är i första hand en effekt av de skillnader i livsinkomst som finns mellan kvinnor och män. Pensionsmyndigheten förordar den beräkning av riktåldern som lämnades som svar på ovan nämnda regeringsuppdrag.